Dnes je 22.července 2024

Poruchy řeči dospělých


Afázie
Jedná se o ztrátu již vyvinutých, naučených schopností dorozumívat se mluvenou nebo psanou řečí v důsledku organického poškození (úrazy hlavy, poranění mozku, mozkové příhody, krvácení do mozku). Afázie se projevuje ztrátou již nabyté schopnosti mluvit, je to porucha chápání a rozumění řeči.

Dysartrie
Porucha motorické realizace řeči na základě organického poškození centrální nervové soustavy je spojena především s cévními mozkovými příhodami, úrazy hlavy, onkologickým či infekčním onemocněním mozkové tkáně. Při dysartrii se v různé míře projevují obtíže při hláskování, vyslovování, narušena je i prozodie řeči (přízvuk, melodie řeči, tempo řeči a pauzy i hlasitost).

Poruchy hlasu
Organické poruchy hlasu jsou způsobeny např. nedomykavostí hlasivek, vrozenými vadami či anomáliemi. Získané poruchy hlasu mohou být způsobeny hlasovou únavou či chrapotem.

Koktavost
je porucha plynulosti řeči (emocionální porucha). Je jedním z nejtěžších a nejnápadnějších druhů narušené komunikační schopnosti.
Projevuje se:

  • povrchním, nepravidelným dýcháním

  • křečemi hlasivek, které způsobují tvrdý hlasový začátek

  • je narušen průběh artikulace (obvykle na začátku slov, vět - tlačení, napínání první hlásky "m_ám" nebo trhané opakování hlásek, slabik "m-m-m-mám")

  • řeč je monotónní, někdy zrychlené nebo kolísavé tempo

  • užíváním různých vsuvek (hlásek, slabik, slov např. hm, nó, že, ...)

  • vyhýbáním se slovům, které začínají hláskami, pro něj problémovými (většinou p, b, k, g)

Logopedie Šumperk | PhDr. Mgr. Šišmová | © 2011